Kategorier

2017
21 Mar

KALLELSE

2017-03-21 21:15
KALLELSE

till ordinarie stämma i Gåshaga Bryggas samfällighetsförening torsdagen den 6 april 2017 kl. 18:30, Pier 16

Förslag till dagordning för ordinarie stämman:
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, utöver ordföranden
Godkännande av kallelse till ordinarie stämma
Fastställande av dagordning för stämman
Upprättande av närvaro- och röstlista för stämman
Styrelsens berättelse 2015
- årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2015 - teknisk förvaltning
- yttre miljö, belysning
- ekonomisk förvaltning
Revisorns berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Framställning från styrelsen
Ersättning till styrelsemedlemmar
Motioner från medlemmarna (sista datum för motion den 1 april 2017). Motioner
skickas per mail till Ulf Stenborg, ulf.stenborg@boonedam.se
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (Budget) och debiteringslängd för
2017
Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Val av revisor och suppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor: Som ett led i styrelsens arbete med profilerande, värdehöjande
åtgärder för utvecklingen och förädlingen av Gåshaga Brygga har vi bjudit in tre personer årsmötet. De har har alla bidragit till de olika förslag som vi vill föreslå.
Presentation av Christer Wijk, antikvarie på Lidingö Stad, gällande arbete med att bevara och dokumentera vårt områdes
unika arkitektur och karaktär.
Lars Bjurström redovisar en teknisk förvaltningsplan som skall
ligga till grund för framtida yttre underhåll samt en hjälp till alla fastighetsägare vad gäller inre reparationer och underhåll. Helena Rosenlöv Egge kommer att presentera ett spännande förslag till uppgradering och förändring av vår yttre miljö.
Mingel med dryck och lite tilltugg
Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Årsredovisning 2016, Revisionsberättelse 2016, Budget 2017 och Debiteringslängd 2017 finns tillgängliga i möteslokalen.
För att kunna beställa rätt mängd dryck och tilltugg ber vi om anmälan om deltagande senast den 1 april. 
Kategorier:
Kategorier